HS16 | ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 HS1660CAL ป้ายสะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,500
สั่งซื้อ
2 HS1660CAC ป้ายสะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,500
สั่งซื้อ
3 HS1660EAL ป้ายสะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,875
สั่งซื้อ
4 HS1660EAC ป้ายสะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,875
สั่งซื้อ
5 HS1660CST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,200
สั่งซื้อ
6 HS1660EST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, ฉุกเฉินแจ้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ขนาด 60×80 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,440
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

HS17 | ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 HS1730CAL ป้ายสะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 375
สั่งซื้อ
2 HS1730CAC ป้ายสะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 375
สั่งซื้อ
3 HS1730EAL ป้ายสะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 480
สั่งซื้อ
4 HS1730EAC ป้ายสะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 480
สั่งซื้อ
5 HS1730CST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 225
สั่งซื้อ
6 HS1730EST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, 23-1049, ขนาด 30×40 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 360
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

HS18 | ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 HS1815CST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, 1049, ขนาด 15×40 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
สั่งซื้อ
2 HS1815EST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, 1049, ขนาด 15×40 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

HS19 | ป้ายขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 HS1930CST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, ขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม, ขนาด 30×40 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 225
สั่งซื้อ
2 HS1930EST สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง, ขนส่งสารเคมีในอุตสาหกรรม, ขนาด 30×40 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 360
สั่งซื้อ
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม