NEW PRODUCT

สินค้าจะมีเร็วๆนี้

Cleanroom Product

เป็นสินค้าเฉพาะห้องคลีนรูมที่ใช้แล้วทิ้ง จัดเป็นสินค้าประเภทสิ้นเปลือง แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการลดฝุ่นละออง รวมไปถึงอนุภาคต่างๆไม่ให้ป่นเปื้อนเข้าสู่ห้องคลีนรูม เพื่อรักษาประสิทธิภาพความสะอาดของห้อง

ElectroStatic Discharge

ElectroStatic Discharge หรือ ESD

ไฟฟ้าสถิตย์ คือ ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของอิเล็กตรอนบนพื้นผิวของวัสดุ ความไม่สมดุลของอิเล็กตรอน ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ และสนามไฟฟ้าก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อวัสดุที่อยู่รอบๆ


ESD
คือ การถ่ายประจุระหว่างวัสดุหรือชิ้นส่วนของวัสดุที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ไฟฟ้าสถิตย์บนวัสดุมีหน่วยเป็น โวลต์เตจ (voltage) หรือเรียกทั่วไปว่าโวลต์
ขบวนการที่วัสดุสัมผัสและแยกออกจากกัน ทำให้อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประจุ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของพื้นที่สัมผัส ความเร็วของการแยกออกจากกัน