อุปกรณ์สิ้นเปลืองในห้องสะอาด/ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Cleanroom/Esd Consumable Product

NEW PRODUCT

 

 

 

 

หน้ากากอนามัย

ถุงมือยาง

หมวกคลุมผม

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ถุงนิ้ว

ถุงคลุมเท้า/ถุงเท้าใส่แล้วทิ้ง

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เทปป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เทปตีเส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

กริด เทป

โพลีเอไมด์เทป

เทปทองแดง

กาวคอนดักทิฟ

เส้นเชื่อมแนวรอยต่อ

ม้วนยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์